Provozní řád Studia Layan

Tento provozní řád je platný pro akce pořádané Studiem Layan

Přihlášením na kurz, seminář či jinou akci, popř. pronájmem sálu se zavazujete dodržovat zveřejněné vnitřní směrnice související s ochranou zdraví a požární ochranou a řídit se pokyny pracovníků provozovatele.

Dále se zavazujete dodržovat provozní řády sálů, ve kterých akce (kurz, seminář ad.) probíhá. Vstup do sálů je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném pro cvičení určeném sportovním oblečení.

V prostorách Studia Layan platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech . Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor Studia Layan zakázán.

Provozní řády sálů jsou dostupné v šatně a na sálech. Přihlášením na akci Studia Layan stvrzujete, že se účastníte na vlastní nebezpečí. Provozovatel nenese zodpovědnost za případné újmy na zdraví.


Zdravotní stav

Pokud trpíte nějakým zdravotním problémem nebo jste těhotná, konzultujte s lékařem, zda je pro Vás tanec nebo cvičení vhodné. Nemůžeme nést zodpovědnost za případné zdravotní problémy. Vždy informujte o situaci Vašeho lektora.


Šatny, odložené věci

Prosíme, berte si peníze, oděvy vyšší hodnoty, mobilní telefony, šperky apod. s sebou do tanečních nebo cvičebních prostor (dále jen "sálu").
Šatny slouží k odkládání a úschově oděvů a předmětů pouze po dobu konání akce (lekce, semináře, příp. jiné akce), na kterou je účastník řádně přihlášen. Věci zapomenuté a nalezené budou uschovány po dobu maximálně jednoho měsíce. Přihlaste se o ně u své lektorky.


Průkazka

Při první účasti na akci Studia Layan obdržíte průkazku, která Vás opravňuje ke vstupu do sálu. Bez průkazky nemůžete být na lekce vpuštěn/a. Klienti se mohou po absolvování lekce zdržovat v prostorech Studia Layan jen po dobu nezbytně nutnou, proto můžete být požádáni o předložení průkazky i při odchodu. Průkazka je vystavována na jméno, její zapůjčení jiné osobě není možné. Pokud o průkazku z jakéhokoliv důvodu přijdete, zažádejte si o její duplikát.

 


Nahrazování zameškaných lekcí

V průběhu trvání pravidelného kurzu si můžete nahradit až tři lekce v jiném pravidelném kurzu (nikoli v seminářích, open classech, letních školách apod.). Po skončení kurzu není nahrazení lekcí možné.
Za zameškané lekce nelze vrátit peníze ani je odečítat z jiného kurzovného. Obecně si můžete nahradit zameškané lekce v jakémkoli kurzu, který není plně obsazen (tzn. nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník") v době trvání kurzu. Nahrazování zameškaných lekcí z jiných kurzů (podzimní, jarní, letní škola) není možné.
Na náhradě zameškané lekce je nutné se předem osobně nebo telefonicky domluvit u Jany Tipplové na telefonu 721901519 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Storno podmínky

Storno poplatky za pravidelné kurzy a letní školy

Zrušení účasti nejpozději do 5ti pracovních dnů před začátkem kurzu:
Storno poplatek 200 Kč.
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem kurzu:
Kurzovné nevracíme, můžete je převést na Vámi vybraného náhradníka (bez účtování storno poplatku). V případě závažných důvodů (nemoc, úraz, rizikové těhotenství apod.) je možná kompenzace ve výši 50% zbývající části kurzovného, a to pouze na základě písemné žádosti. Tu zašlete co nejdříve emailem nebo dopisem na adresu Studia Layan v Plzni.
Telefonické nebo osobní žádosti nelze akceptovat. Dnem pro výpočet případné kompenzace je den následující po dni, ve kterém byla Vaše žádost písemně doručena. Rozhodující je datum odeslání emailu nebo poštovního razítka, nikoli datum, kdy došlo k důvodu přerušení kurzu.

Storno poplatky za jednodenní kurzy (semináře) a akce

Zrušení účasti nejpozději do 5tpracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):
Storno poplatek 20% z ceny semináře a 30% u semináře se zahraničním lektorem.
Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.

Méně než 5 pracovních dnů před začátkem jednodenního kurzu (semináře):
Pokud se odhlásíte ze semináře / akce méně než 5 pracovních dnů před jeho konáním nebo se semináře / akce nezúčastníte, kurzovné nevracíme. Můžete však zajistit náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno (bez účtování jakéhokoli storno poplatku).

Storno poplatky za víkendové pobyty v tuzemsku

Zrušení účasti nejpozději do 30ti kalendářních dnů před konáním akce:
15% z celkové částky pobytu

29-14 kalendářních dnů před konáním akce:
25% z celkové částky pobytu

13-6 kalendářních dnů před konáním akce:
50% z celkové částky pobytu

5 kalendářních dnů a méně před konáním akce:
100% z celkové částky pobytu


Pokud zajistíte náhradníka, na kterého bude Vaše kurzovné převedeno, nebudeme Vám storno poplatek účtovat.


Storno podmínky akcí hrazených dárkovými poukazy
Za stornované akce, které byly hrazeny dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, kurzovné nevracíme a není možné požadovat finanční kompenzaci. Takto hrazené kurzovné můžete v případě zrušení účasti převést na Vámi vybraného náhradníka (bez účtování storno poplatku). Můžeme vám rovněž vystavit (po odečtení storno poplatků dle výše uvedených podmínek) nový poukaz. Dárkový poukaz slouží jen k účelu a do termínu na něm uvedeném. Platnost poukazu se neprodlužuje.

Případné další dodatky nebo změny ke storno podmínkám vypíšeme vždy s konkrétní akcí.


Změna kurzu / pokročilosti během semestru

V průběhu semestru můžete přestoupit do jiného kurzu s volnou kapacitou (tzn. nemá nastaven status "obsazen" nebo "přihlásit jako náhradník"). Peněžní rozdíl v kurzovném Vám vrátíme, příp. jej doplatíte.


Nástup v průběhu kurzu

Nástup do již rozběhnutého (a volného) kurzu je možný, rádi Vám již proběhlé lekce odečteme nebo si je můžete nahradit. Prosíme, domluvte se na telefonu: 721901519 nebo na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..


Zrušení akce (kurzu, semináře ad.) ze strany Studio Layan

Ve výjimečných případech může dojít ke zrušení akce (kurzu, semináře ad.) ze strany Studia Layan. V tom případě Vám kurzovné vrátíme nebo po domluvě převedeme na jinou akci (kurz, seminář ad.). Kurzovné Vám můžeme vrátit buď na účet, nebo po předchozí domluvě v hotovosti. V případě, že byla zrušená akce hrazena dárkovými poukazy nebo jinými druhy poukazů, není možné vrácení kurzovného na účet. Kurzovné vám po domluvě vrátíme formou nového dárkového poukazu.


Účast lektorek / lektorů jiných škol tance na našich akcích (kurzech, seminářích ad.)

Lektorky a lektory z jiných škol tance rádi uvítáme na našich akcích (kurzech, seminářích ad.). Apelujeme však na dodržování etických zásad a pravidel slušnosti. Za nevhodné je považováno umísťování letáků, plakátů a jiných propagačních předmětů, nabízení vlastního zboží nebo služeb (zejména pak kurzů) klientům Studia Layan před, během nebo po výuce v sále nebo šatně. V případě porušení těchto zásad si vyhrazujeme právo takového účastníka z akce (kurzu, semináře ad.) bez náhrady vyloučit.


Změna lektorky / lektora, krátkodobá absence, suplování

Krátkodobá absence:
V případech krátkodobých absencí lektorky zajistí Studio Layan adekvátní náhradu v podobě jiné lektorky. Ve výjimečných situacích může Studio Layan konkrétní lekci Vašeho kurzu zrušit nebo přesunout. O této skutečnosti se dozvíte na stránkách Studia Layan a budete informována telefonicky nebo emailem. Za zrušenou lekci obdržíte poukázku na náhradní lekci, případně Vás informujeme o jiné formě náhrady. Ztrátu či odcizení poukázky na náhradní lekci není možné kompenzovat. Před čerpáním náhradní lekce je poukázku nutné předem odevzdat.

Změna lektorky / lektora:
V případě dlouhodobé absence lektorky zajistí Studio Layan adekvátní náhradu v podobě jiné lektorky. Ve výjimečných situacích může Studio Layan kurz zrušit. V takovém případě Vám zbývající část kurzovného vrátíme.


Další ustanovení

V případě, že na akci Studia Layan budou přihlášeni účastníci, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu ke Studiu Layan nebo osobami se Studiem Layan spolupracujícími, ponechává si Studio Layan právo na akci přednostně zařadit své zaměstnance nebo osoby se Studiem Layan spolupracující za účelem jejich dalšího profesního vzdělávání.
Vyhrazujeme si právo v nutných případech zrušit jakýkoli kurz, nebo jinou akci před jejím začátkem či v jejím průběhu. Pokud dojde k takovému zrušení, budou Vám vráceny Vámi uhrazené finance v plné výši (pokud dojde ke zrušení před začátkem akce) nebo v poměrné výši (pokud dojde ke zrušení v průběhu akce).
Studio Layan může využít svého práva vyloučit z akce účastníka, který v minulosti porušil nebo porušuje výše uvedená pravidla nebo je jeho chování v rozporu s dobrými mravy.
Jsme velmi rádi, že jste si vybrali pro strávení Vašeho volného času Studio Layan. Děkujeme.


Datum poslední aktualizace: 1.1.2024.

Vyhrazujeme si právo Podmínky účasti na kurzech měnit. Přihlášením na kurz nebo jinou akci potvrzujete, že jste seznámeni a souhlasíte s podmínkami účasti výše uvedenými.

TERMÍNY